Regulamin

1. Regulamin organizacyjny Maciej Maszewski Stomatologia

PODMIOTU LECZNICZEGO MACIEJ MASZEWSKI

Nazwa zakładu leczniczego: Maciej Maszewski Stomatologia

§ 1

[Treść Regulaminu]

Niniejszy regulamin określa:

1) firmę Podmiotu Leczniczego;

2) cele i zadania Podmiotu Leczniczego;

3) strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego;

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Zakładu Leczniczego;

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek;

8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

10) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;

11) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego

przez podmiot leczniczy prowadzony przez Macieja Jerzego Maszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Maszewski z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON:340806642 (zwany dalej jako: Podmiot Leczniczy),

który prowadzi Zakład Leczniczy pod nazwą Maciej Maszewski Stomatologia z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON: 34080664200045 wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr zaświadczenia:Z-262854-20230502, księga rejestrowa nr księgi 000000262854, oznaczenie organu: W – 04 w oparciu o jednostki organizacyjne:

01 Maszewski Dental, Józefa Włodka 16C, 86-300 Grudziądz

02 Perfekt Smile, Sudecka 4/29, 87-300 Brodnica

§ 2.

[Podstawy prawne, informacje wstępne]

1. Podmiot Leczniczy działa na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633);
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.);
 4. aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1) – 3) powyżej;
 5. Regulaminu.

2. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Podmiotu Leczniczego na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Podmiotu Leczniczego, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie Podmiotu Leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3.

[Cele i zadania Podmiotu Leczniczego]

 1. Celem działalności Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz działanie na rzecz ochrony zdrowia, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze stomatologii, a także promocja profilaktyki zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Podmiotu Leczniczego są:

1)udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, diagnostyka i leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

2)udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

3)działania profilaktyczne w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej pacjentów;

4) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

5)wykonywanie innych zadań Podmiotu Leczniczego w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

[Struktura organizacyjna]

 1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w formie zakładu leczniczego pod nazwą Maciej Maszewski Stomatologia z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Józefa Włodka 16c, NIP: 8762397402, REGON: 34080664200045.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują jednostki organizacyjne: *01 Maszewski Dental, Józefa Włodka 16C, 86-300 Grudziądz, *02 Perfekt Smile, Sudecka 4/29, 87-300 Brodnica
 3. W obrębie zakładu leczniczego funkcjonują również:
  *Pracownia rentgenodiagnostyki, Józefa Włodka 16C, 86-300 Grudziądz *Pracownia rentgenodiagnostyki, Sudecka 4/29, 87-300 Brodnica
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w lokalizacjach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w następujące dni tygodnia: 1) poniedziałek – piątek (w godzinach 9:00 – 20:00) 2) w soboty (w godzinach 9:00 – 17:00)
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 6. Jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach Zakładu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji celów oraz zadań Podmiotu Leczniczego, w tym współdziałają na rzecz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. Jednostki organizacyjne realizują następujące zadania: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych – zgodnie z profilem danej komórki; 2) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 3) dbałość o przestrzeganie praw pacjenta; 4) właściwe i racjonalne gospodarowaniem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i innymi zasobami – w tym zapewnienie ich przechowywania we właściwych warunkach; 5) dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu; 6) utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetów stomatologicznych; 7) systematyczne dążenie do doskonalenia kwalifikacji zawodowych personelu oraz jakości świadczonych usług; 8) inne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistycznego charakteru udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5.

[Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze stomatologii.
 2. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, diagnostyki i leczenia obejmujących w szczególności: 1) udzielanie konsultacji lekarskich; 2) wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów; 3) wystawianie recept; 4) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów; 5) profilaktyka zdrowia;

§ 6.

[Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w jednostkach organizacyjnych zakładu leczniczego: 01 Maszewski Dental, Józefa Włodka 16C, 86-300 Grudziądz, 02 Perfekt Smile, Sudecka 4/29, 87-300 Brodnica.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie: a. Rejestracja w jednostce Maszewski Dental 533-772-772, b. Rejestracja w jednostce Perfekt Smile 533-466-466. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest przedstawić dane z dokumentu tożsamość, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Płatność za udzielone świadczenia, jeśli nie postanowiono inaczej, następuje z dołu, tj. po udzieleniu świadczenia. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.
 4. Podmiot leczniczy akceptuje następujące formy płatności: 1) gotówka; 2) przelew bankowy; 3) karta kredytowa/płatnicza.
 5. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany  jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
 6. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są: a. rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu, b. dokonanie zapłaty za świadczenia, c. wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, d. udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 5; e. pozytywna kwalifikacja Pacjenta.

§ 7.

[Dostępność świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika Macieja Maszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Maszewski z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON: 340806642 .
 3. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach: 1) jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych; 2) w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 6 ust. 6; 3) w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów; 4) w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub osoba upoważniona przez Kierownika; 5) w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Podmiotu Leczniczego.

§ 8.

[Jakość świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty lub higienistki stomatologicznej, posiadające aktualne uprawnienia i kwalifikacje do ich udzielania oraz spełniające wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zgodnie z profilem medycznym danej komórki.
 5. Podmiot leczniczy podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności przez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz dbałość o poszanowanie praw pacjentów.

§ 9.

[Dokumentacja medyczna]

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 5) na informatycznym nośniku danych.
 5. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu następuje w uzgodnionym terminie. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki oraz sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu. W czasie przeglądania dokumentacji medycznej obecny jest personel Zakładu Leczniczego.
 7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez: 1) sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 2) na informatycznym nośniku danych;Podmiot Leczniczy pobiera opłatę w wysokości a) za jedną stronę wyciągu albo odpisu – 0,002; b) za jedną stronę kopii albo wydruku – 0,00007; c) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004; przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Aktualna wysokość opłaty określona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej).
 8. Opłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie pobiera się: 1) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie; 2) w innych przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10.

[Prawa i obowiązki pacjenta]

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek: 1)przestrzegania postanowień Regulaminu; 2)przestrzegania zasad higieny osobistej; 3)przestrzegania praw innych pacjentów; 4)szanowania mienia Podmiotu Leczniczego.
 5. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest: 1)spożywanie alkoholu; 2)palenie tytoniu, w tym e-papierosów; 3)wprowadzanie zwierząt; 4)akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

§ 11.

[Kierownictwo Podmiotu Leczniczego]

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego, kieruje kierownik Podmiotu Leczniczego („Kierownik”).
 2. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest Maciej Maszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Maszewski z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON: 340806642.
 3. Kierownik prowadzi sprawy Podmiotu Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do Kierownika wskazanego w ust. 2 powyżej należy zapewnienie prawidłowego działania Zakładu Leczniczego i jednostek organizacyjnych działających w jego strukturze, w tym w szczególności: 1) nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu Leczniczego; 2) kontrola wykonywania zadań przez podległych pracowników/współpracowników; 3) kontrola przestrzegania przez personel obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej; 4) zachęcanie pracowników/współpracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 5) zgłaszanie właściwym izbom lekarskim przypadków naruszenia zasad etyki przez podległych pracowników/współpracowników.
 5. Osobą upoważnioną przez Kierownika do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju jest p. Łukasz Przeracki. W tym celu Kierownik udzieli swojemu zastępcy niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 6. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Podmiotem Leczniczym oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 12.

[Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą]

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 13.

[Monitoring wizyjny pomieszczeń]

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Podmiotu Leczniczego w jednostce Maszewski Dental, prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 3. Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Podmiot Leczniczy przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.
 4. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Kierownik Podmiotu Leczniczego informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Podmiotu Leczniczego.

§ 14.

[Postanowienia końcowe]

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania Podmiotu Leczniczego, Zakładów Leczniczych lub ich personelu.

2. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia o charakterze administracyjnym, jak i medycznym, w tym dotyczące naruszenia praw pacjenta.

3. Skargę można złożyć w szczególności do wiadomości opiekunów wyznaczonych w jednostkach:

1) w jednostce Perfekt Smile, opiekun@perfektsmile.pl, tel. 535-789-129,

2) w jednostce Maszewski Dental,  opiekun@maszewski.com, 535-786-119.

4. Podmiot Leczniczy ustosunkowuje się do treści złożonej skargi na piśmie. O sposobie rozpatrzenia skargi Podmiot Leczniczy niezwłocznie powiadamia skarżącego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że dochowanie tego terminu okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. O okoliczności tej Podmiot Leczniczy poinformuje skarżącego.

§ 15.

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralna część.
 3. Regulamin jest udostępniany w następujący sposób: 1) na życzenie pacjenta – w recepcji Podmiotu Leczniczego; 2) na tablicy ogłoszeń – w recepcji Podmiotu Leczniczego; 3) na stronie internetowej Pomiotu Leczniczego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.

Kierownik Podmiotu Leczniczego

Maciej Maszewski

2. Regulamin organizacyjny Maszewski Medicine

Podmioty Leczniczego: Maciej Maszewski

Zakładu Leczniczego: Maszewski Medicine

§ 1

[Treść Regulaminu]

Niniejszy regulamin określa:

 1. firmę Podmiotu Leczniczego;
 2. cele i zadania Podmiotu Leczniczego;
 3. strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego;
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej Zakładu Leczniczego;
 7. organizację i zadania jednostki organizacyjnej Zakładu Leczniczego oraz warunki współdziałania komórek organizacyjnych;
 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 10. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 11. sposób kierowania jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Zakładu Leczniczego przez podmiot leczniczy prowadzony przez MaciejaJerzego Maszewskiegoprowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Maszewski z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON:340806642 (zwany dalej jako: Podmiot Leczniczy),

który prowadzi Zakład Leczniczy pod nazwą Maszewski Medicinez siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz,REGON: 34080664200052,NIP:8762397402, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pod nr 000000262854,nr identyfikatora terytorialnego dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład podmiotu leczniczego: 0462011,

w oparciu o jednostkę organizacyjną Maszewski Medicine, ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz.

§ 2

[Podstawy prawne, informacje wstępne]

 1. Podmiot Leczniczy działa na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych, w szczególności:
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 799);
 3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831, 1972);
 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 581);
 5. aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1) – 3) powyżej;
 6. Regulaminu.
 7. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 799).
 8. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Podmiotu Leczniczego na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Podmiotu Leczniczego, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie Podmiotu Leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3

[Cele i zadania Podmiotu Leczniczego]

 1. Celem działalności Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz działanie na rzecz ochrony zdrowia, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze ortopedii, fizjoterapii,reumatologii, logopedii, psychologii,urologii, chirurgii, a także promocja profilaktyki zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. ZadaniamiPodmiotu Leczniczego są:
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarachortopedii, fizjoterapii stomatologicznej, reumatologii, logopedii, psychologii, urologii, chirurgiii leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 4. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 5. działania profilaktyczne w zakresie promocjizdrowia oraz edukacji zdrowotnej pacjentów;
 6. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 7. wykonywanie innych zadań Podmiotu Leczniczego w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

[Struktura organizacyjna]

 1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w formie zakładu leczniczego pod nazwą Zakład Leczniczy Maszewski Medicine z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Józefa Włodka 16c NIP: 8762397402,REGON: 34080664200052.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonuje następująca jednostka organizacyjna: Maszewski Medicine, ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w lokalizacji określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w następujące dni tygodnia:
 4. poniedziałek – piątek (w godzinach 9.00-20.00)
 5. w soboty (w godzinach 9.00-17.00)
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 7. Jednostka organizacyjna działa, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji celów oraz zadań Podmiotu Leczniczego, w tym działa na rzecz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 8. Jednostka organizacyjna realizuje następujące zadania:
 9. udzielanie świadczeń zdrowotnych – zgodnie z profilem danej komórki;
 10. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 11. dbałość o przestrzeganie praw pacjenta;
 12. właściwe i racjonalne gospodarowaniem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i innymi zasobami – w tym zapewnienie ich przechowywania we właściwych warunkach;
 13. dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu;
 14. utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetów lekarskich;
 15. systematyczne dążenie do doskonalenia kwalifikacji zawodowych personelu oraz jakości świadczonych usług;
 16. inne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistycznego charakteru udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5

[Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarach ortopedii, fizjoterapii stomatologicznej, reumatologii, logopedii, psychologii, urologii, chirurgii, a także promocji profilaktyki zdrowia i prowadzenia edukacji zdrowotnej.
 2. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w wymienionych w ust. 1obszarach,obejmujących w szczególności:

§ 6

[Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w jednostce organizacyjnej Maszewski Medicine, ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod nr tel. 533-772-772.

W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest przedstawić dane z dokumentu tożsamość, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 7

[Dostępność świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika Macieja Maszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Maszewski z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON: 340806642i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
 4. jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 5. w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 6 ust. 6;
 6. w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
 7. w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub osoba upoważniona przez Kierownika;
 8. w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Podmiotu Leczniczego.

§ 8

[Jakość świadczeń zdrowotnych]

 1. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane sąprzez ortopedów, chirurgów i urologów, a także logopedów, psychologów, reumatologów oraz fizjoterapeutów, którzy posiadają aktualne uprawnienia i kwalifikacje do ich udzielania oraz spełniają wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zgodnie z profilem medycznym danej komórki.
 5. Podmiot leczniczy podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności przez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz dbałość o poszanowanie praw pacjentów.

§ 9

[Dokumentacja medyczna]

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 5. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 6. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 7. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 8. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 9. na informatycznym nośniku danych.
 10. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 11. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 12. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu następuje w uzgodnionym terminie. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki oraz sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu. W czasie przeglądania dokumentacji medycznej obecny jest personel Zakładu Leczniczego.
 13. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez:
 14. sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 15. na informatycznym nośniku danych;

Podmiot Leczniczy pobiera opłatę w wysokości:

 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu – 0,002;
 2. za jedną stronę kopii albo wydruku – 0,00007;
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004;

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Aktualna wysokość opłaty określona jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej).

§ 10

[Prawa i obowiązki pacjenta]

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 5. przestrzegania postanowień Regulaminu;
 6. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 7. przestrzegania praw innych pacjentów;
 8. szanowania mienia Podmiotu Leczniczego.
 9. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 10. spożywanie alkoholu;
 11. palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 12. wprowadzanie zwierząt;
 13. akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

§ 11

[Kierownictwo Podmiotu Leczniczego]

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego, kieruje kierownik Podmiotu Leczniczego („Kierownik”).
 2. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest Maciej Maszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Maszewski z siedzibą przy ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762397402, REGON: 340806642.
 3. Kierownik prowadzi sprawy Podmiotu Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do Kierownika wskazanego w ust. 2 powyżej należy zapewnienie prawidłowego działania Zakładu Leczniczego i jednostki organizacyjnej działającej w jego strukturze, w tym w szczególności:
 5. nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu Leczniczego;
 6. kontrola wykonywania zadań przez podległych pracowników/współpracowników;
 7. kontrola przestrzegania przez personel obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej;
 8. zachęcanie pracowników/współpracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. zgłaszanie właściwym izbom lekarskim przypadków naruszenia zasad etyki przez podległych pracowników/współpracowników.
 10. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Podmiotem Leczniczym oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 12

[Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą]

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 13

[Monitoring wizyjny pomieszczeń]

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Podmiotu Leczniczego w Zakładzie Leczniczym Maszewski Medicine prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz.
 3. Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Podmiot Leczniczy przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.
 4. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Kierownik Podmiotu Leczniczego informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Podmiotu Leczniczego.

§ 14

[Skarga na podmiot leczniczy]

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania Podmiotu Leczniczego, Zakładów Leczniczych lub ich personelu.
 2. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia o charakterze administracyjnym, jak i medycznym, w tym dotyczące naruszenia praw pacjenta.
 3. Skargę można złożyć w szczególności do wiadomości opiekunów wyznaczonych w jednostce organizacyjnej Maszewski Medicine, ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, tel.694324135, email: maciejmaszewski@wp.pl.
 4. Podmiot Leczniczy ustosunkowuje się do treści złożonej skargi na piśmie. O sposobie rozpatrzenia skargi Podmiot Leczniczy niezwłocznie powiadamia skarżącego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że dochowanie tego terminu okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. O okoliczności tej Podmiot Leczniczy poinformuje skarżącego.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2024 r.
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralna część.
 3. Regulamin jest udostępniany w następujący sposób:
 4. na życzenie petenta – w recepcji Podmiotu Leczniczego;
 5. na tablicy ogłoszeń – w recepcji Podmiotu Leczniczego;
 6. na stronie internetowej Pomiotu Leczniczego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.

Kierownik Podmiotu Leczniczego

Maciej Maszewski

3. Regulamin Maszewski Dental, Maszewski Medicine

(aktualizacja od dn. 12 czerwiec 2024r.)

1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację zakładów leczniczych Maszewski Medicine i Maszewski Dental w ramach podmiotu leczniczego Maciej Maszewski, mieszczących się przy ul. Józefa Włodka 16c w Grudziądzu.

2. Celem zakładów leczniczych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia medycznego.

3. Zadaniem  jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny, a w szczególności:

 1. Stomatologia:

Zabiegi z zakresu endodoncji, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, implantologii, pedodoncji, diagnostyka RTG,stomatologii estetycznej, zabiegi profilaktyczne, badania i porada lekarska.

4. W Zakładach Leczniczych obowiązuje odpłatność za wykonywane usługi.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu w Zakładzie Leczniczym Maszewski Medicine i Zakładzie Leczniczym Maszewski Dental prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu, bez rejestracji dźwięku, w obszarze wejścia do zakładów, poczekalni, rejestracji, ogólnodostępnego korytarza.

6. Wizyty wymagają wcześniejszej rejestracji.

7. Rejestracja potwierdza umówione wcześniej wizyty telefonicznie – 2 dni przed wyznaczonym terminem.

8. Telefony z potwierdzeniem wykonywane są 2 razy dziennie: przed południem między 10:00-12:00 oraz po południu między 17:00-19:00.

9. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z pacjentem, po godzinie 19:00 wysyłany jest SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do końca dnia, w którym został wysłany SMS. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie również tą drogą będzie skutkował automatycznym anulowaniem wizyty.

10. Pacjent umówiony na wizytę i potwierdzony przez rejestrację 2 dni przed wizytą, który chce ją odwołać lub przełożyć bez konsekwencji finansowych, jest zobowiązany do  kontaktu z rejestracją telefonicznie, nie później niż 24 godzin przed wyznaczonym terminem swojej wizyty.

Wyjątkiem jest wizyta zaplanowana na poniedziałek, która będzie potwierdzana w czwartek, a pacjent będzie mógł ją odwołać bez konsekwencji finansowych do piątku do godziny 20:00.

(przykład: Pacjent ma wizytę w środę na godzinę 15:00, wizytę potwierdził po telefonie wykonanym przez rejestrację lub sms-em po nieskutecznej próbie kontaktu telefonicznego przez rejestrację w poniedziałek. Ma możliwość odwołania wizyty bez konsekwencji finansowej do godziny 15:00 we wtorek, po tej godzinie odwołanie wizyt, włącznie z niestawieniem się na nią będzie rodziło konsekwencji finansowe).

11. W razie nie zastosowania się do pkt. 9 niniejszego regulaminu pacjent zostanie obciążony kwotą 200zł jeżeli wizyta była zaplanowana na nie dłużej jak 1 godzinę lub 400zł jeżeli wizyta była zaplanowana na dłużej niż 1 godzinę.

12. W przypadku zastosowania pkt. 10 niniejszego regulaminu, pacjent otrzyma fakturę na kwotę odpowiadającą długości zaplanowanej wizyty: 200 lub 400zł, która zostanie przesłana na adres podany w karcie pacjenta lub na adres e-mail podany w karcie pacjenta.

13. Jeżeli zostanie zastosowany pkt. 10 regulaminu, pacjent będzie mógł umówić się na kolejną wizytę dopiero po uprzednim opłaceniu kwoty wynikającej z pkt. 10 niniejszego regulaminu.

14. W przypadkach losowych decyzję o zastosowaniu pkt. 11,12,13 będzie podejmował właściciel Podmiotu Leczniczego.

14. Pacjentów pierwszorazowych prosimy o przybycie 10minut przed wyznaczoną wizytą, aby wypełnić ankietę medyczną w celu oceny stanu zdrowia.

15. Aby przyspieszyć termin wizyty, proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjentów na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

16. Zakład Leczniczy Maszewski Dental udziela pacjentom gwarancji na wykonane usługi w zakresie:

Na wykonane wypełnienia materiałem kompozytowym udzielamy 2-letniej gwarancji.

Dwuletnia gwarancja obowiązuje na wypełnienia wykonane po 1 listopada 2022r. Przed ta datą obowiązuje dotychczasowy rok gwarancji.

Nie dotyczy zębów mlecznych.

Na prace protetyczne wykonane w naszej Klinice udzielamy 4-letniej gwarancji.

Czteroletnia gwarancja obowiązuje na prace protetyczne wykonane po 1 listopada 2022r. Przed tą datą obowiązuje dotychczasowa 2-letnia gwarancja.

System, którego używamy w naszej Klinice posiada potwierdzoną badaniami przewidywalność w zrośnięciu się implantu z kością. Nie odnotowano dotąd reakcji uczuleniowej na jego skład materiałowy. Posiada dożywotnią gwarancję producenta w przypadku mechanicznego uszkodzenia implantu.

17. Warunkiem obowiązywania gwarancji w Zakładzie Leczniczy Maszewski Dental jest:

18. Plan leczenia biologicznego z wyceną świadczeń, obowiązuje przez 3 miesiące od odbycia Kompleksowej Diagnostyki Jamy Ustnej. Po tym czasie nastąpi ponowna wycena świadczeń, na podstawie aktualnie obowiązujących cen w klinice.

19. Plan leczenia protetycznego z wyceną świadczeń, obowiązuje przez 3 miesiące od odbycia Konsultacji  Protetycznej. Realizacja planu jak i jego kontynuacja po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zostanie wyceniona ponownie na podstawie aktualnie obowiązujących cen w klinice.

20. W zakładzie leczniczym Maszewski Dental zabiegi odbywają się w znieczuleniu miejscowym i przewodowym w czasie całego procesy leczenia materiałami Citocartin 100, Citocartin 200, Ubistesin, Ubistesin forte, Mepivastesin, na co pacjent wyraża zgodę. W przypadku braku chęci znieczulenia, pacjent ma obowiązek poinformować o tym lekarza dentystę przed rozpoczęciem zabiegu. 

21. W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych (zmiana nazwiska, numeru telefonu itp.), pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zakłady lecznicze telefonicznie pod numerem 533 772 772.

22 . W podmiocie leczniczym obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

23. Osoby podejmujące leczenie w Zakładzie Leczniczym Maszewski Medicine i Zakładzie Leczniczym Maszewski Dental, akceptują powyższe zapisy Regulaminu.

24. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.maszewski.com

X